Samarbeid med Svartehavsland

Forening for Sosialt Arbeid (tidligere Norsk Helse- og Sosialforum) har de siste 6-7 årene hatt mye kontakt med Svartehavsnettverket – et nettverk av frivillige organisasjoner innen sosialfeltet. Landene i Svartehavsområdet har fremdeles mye fattigdom, stor arbeidsløshet og manglende menneskerettigheter.

ICSW har etablert et nettverk av frivillige organisasjoner i landene rundt Svartehavet. Sekretariatet er i Jerevan i Armenia som også var et foregangsland for å få etablert nettverket. Armenia er et interessant, lite land sør i Kaukasus. De arbeider også tett med land som Romania, Russland, Bulgaria, Moldova, Georgia og Aserbajdsjan.

Man kan spørre hvorfor det er det er behov for et eget nettverk her, da mange av landene tilhører enten ICSW- regionene Europa eller Sør Asia. Men landenes historie og tradisjon er viktigere enn ICSWs inndeling i regioner og det har vist seg nytting å etablere en sub-region for Svartehavslandene i Europaregionen.

Historisk har alle landene rundt Svartehavet, bortsett fra Hellas og Tyrkia tilhørt den gamle Sovjetunionen og har derfor en del felles kultur og et felles administrativt språk, russisk. Dessuten har alle disse landene en lang tradisjon for handel og annet samvirke.

Regionens EU

For noen år siden ble det etablert en egen regional fellesorganisasjon for disse landene; ”The Black Sea Economic Cooperation”, (BSEC) som også har dannet en egen organisasjon for parlamentarikere (PABSEC). Sekretariatet er i Tyrkia mens lederskapet går på omgang som i EU. Selv om siktemålet først og fremst var økonomisk vekst, har kultur og sosialpolitikk også blitt viktige områder.

For å redusere fattigdom i området, er det av stor betydning at Nettverkets medlemmer arbeider aktivt for å påvirke den felles politikken i BSEC og sørge for informasjons spredning om aktuell sosiallovgivning.

FSAs oppgave i regionen

Først og fremst har FSA søkt økonomisk støtt til å gjennomføre Civil Society Forums (CSF)for representanter i Nettverket. Med støtte fra UD har det vært gjennomført to CSFs i Armenia og et i Sofia i Bulgaria. Disse møtene har vært viktige demokratiske fora hvor formål, vedtekter og informasjonsutveksling om landenes sosiale problemer og tiltak har vært tatt opp.

Den formelle stiftelsen skjedde også på de første Forumet i Jerevan i 2004.

Deltakerne vedtok da at ”The International Union og Black Sea NGOs” spesielt skulle arbeide med: ”Poverty reduction and sustainable development” i regionen. Det er langt fram, men det arbeides iherdig med finansiering av felles prosjekter for at 3- 4 land sammen kan utvikle modeller for lokale sosialsentra.

De ønsker en struktur hvor kommunene kan spille en viktig rolle i dette arbeidet, til forskjell fra den tiden hvor alt var statsstyrt.

FSAs nestleder var i Armenia i februar i år og deltok i utvikling av program for nettverkts aktivitet i de neste to åra. En viktig oppgave er å få fast representasjonsplass i BSEC, en annen er å skaffe økonomi til å gjennomføre et Forum igjen. Særlig ønsker de seg et seminar hvor rollen for frivillige organisasjoner i de aktuelle landene kan drøftes. I flere land er det vanskeligere enn før å bli godkjent og det er problemer med å få utøve sin virksomhet slik de ønsker, da internasjonale organisasjoner ofte blir sett på med skepsis. Norge og Sverige arbeider nå for å finansiere et opplæringssenter for sosialt arbeid.

Vi håper at FSA i årene framover fortsatt kan bistå Svartehavslandene slik at de også kan utvikle seg til velfungerende samfunn hvor det bl.a. finnes tilstrekkelig med mat, brukbare boliger og arbeid til alle. Det er langt fram, men det er heller ikke så lenge siden Norge fikk på plass et system med sosiale rettigheter for alle.

Forening for Sosialt Arbeid - ICSW Norway

 

Som nasjonal komite av ICSW slutter Forening for Sosialt Arbeid seg til FNs menneskerettigheter og arbeider for styrking av sosial velferd, sosial utvikling og sosial rettferdighet. Hovedoppgaven for Forening for Sosialt Arbeid og ICSW er å fremme sosial og økonomisk utvikling som reduserer fattigdom, vanskelige leveforhold og sårbarhet blant mennesker verden over. Organisasjonen forsvarer fundamentale rettigheter som rett til mat, bolig, opplæring, helsetjenester og sikkerhet. Vi mener disse rettighetene er av stor betydning for frihet, rettferdighet og fred. NHSF arbeider f rå fremme demokrati, like muligheter for alle, fri rett til å uttale seg og adgang til nødvendig helse- og sosialtjenester.

 

logo icsw