Seminar om NAV, fattigdomsbekjempelse, arbeidslinja og sosialfaglig arbeid

 
 
 
Forening for sosialt arbeid/ICSW Norway inviterer til seminar den 27. mars klokka 1400.
Vi skal være i Fafos konferansesenter, adressen er Borggata 2B. Ta t-banen til Grønland eller Tøyen, eller buss 37 til Politihuset.
 
 
Arbeidslinja ble opprinnelig brukt som betegnelse på en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Tanken var at yrkeshemmede ikke skulle avspises med en uføretrygd og at «attføring skulle prøves først» (Torpkomiteen 1952). Samme tankegang om attføring finner vi i formuleringen om at sosialhjelpen skulle være en hjelp til selvhjelp og en midlertidig ytelse. Samtidig ble arbeidsmarkedstiltakene og attføringsapparatet bygget ut og staten begynte å subsidiere ansettelse av sosionomer på sosialkontorene.
 
I de siste tjue årene er betegnelsen arbeidslinja blitt brukt til å betegne tre forskjellige og til dels motstridende forhold;
• En aktiv arbeidsmarkedspolitikk
• Å legge forholdene til rette for å hindre utstøting fra arbeid
• Det skal lønne seg å jobbe
 
Medieoppmerksomhet og debatt om matutdeling og fattigdom har i den siste tida aktualisert tematikk rundt fattigdom og fattigdomsbekjempelse i NAV-regi. Etter hvert har det i debatten festet seg at arbeidslinja først og fremst handler om at det skal lønne seg å jobbe, og dette oppnås ved å holde trygdeytelsene nede. Arbeidslinja er også bitt brukt som begrunnelse for meningsløs bruk av jobbsøkerkurs og andre arbeidsmarkedstiltaket når disse ikke fører fram til jobb, økning av realkompetanse eller avklaring for trygd. I mellomtiden er sosialhjelpa i altfor mange tilfeller blitt en langtidsytelse og fattigdomsfelle. Men er det sant at høyere ytelser demotiverer for arbeid?
 
Spørsmålet er hva som skal til for å ta tilbake de positive incentivene til arbeid i stedet for å bruke arbeidslinja som unnskyldning for å holde trygdeytelser nede. Finnes det fortsatt en positiv arbeidslinje for de som står lengst fra arbeidsmarkedet? Er det riktig at økte trygdeytelser hindrer motivasjon for arbeid? Og er det på tide å utvide eller synliggjøre ordningen med lønnstilskudd eller opplæringstilskudd til arbeidsgivere som tar inn arbeidstakere som trenger tilrettelagt arbeid, (fag)opplæring og tett oppfølging på arbeidsplass? Hva skal til for å fjerne fattigdomsfeller og gjøre deltakelse i arbeidslivet til en bærekraftig prosess?
 
Det blir tre innledninger på seminaret:
- Helle C Palmer, Agenda Magasin; Hva er en god arbeidslinje. Er det sant at høyere ytelser demotiverer for arbeid.
- Honoratte Muhanzi, Velferdsalliansen : Hva skal til for at flere skal komme inn i arbeidslivet? Fra Velferdsalliansens handlingsplan mot fattigdom.
- Hanne Glemmestad, Fellesorganisasjonen: Hvordan kan styrking av sosialt arbeid i NAV bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet?
 
Velkommen!