Hvordan bedre levekårene for fattige familier?

I 2022 oppnevnte regjeringen en ekspertgruppe som skulle foreslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom, bedre levekår og som forebygger at fattigdom går i arv. Ekspertgruppa la fram sin rapport i oktober 2023. I den forbindelse inviterer Forening for sosialt arbeid til åpent møte. 

Tid: Torsdag 11.januar 2024  kl 16:30.  

Sted: Kafe Asylet 2 etg. Grønland 28

Vi har tre strålende innledere: Professor emerita Mona Sandbæk, daglig leder i FAFO Tone Fløtten, og sosionom Kathrine Haugland Martinsen.

Mona Sandbæk, professor emerita, vil belyse familiers rett til støtte ut ifra internasjonale og europeiske menneskerettighetserklæringer, og argumenterer for at fattige familier trenger kontanter. 

Tone Fløtten, daglig leder FAFO, var med i Regjeringens ekspertgruppe. Hun vil bla gå igjennom hvilke tiltak gruppa mener er mest treffsikre for å redusere tallet på barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

Kathrine Haugland Martinsen, sosionom i Kirkens Bymisjon. Hvilke erfaringer har sosialarbeidere i møtet med fattige familier? På hvilken måte utfordrer dyrtiden og den økende fattigdommen sosialt arbeids praksis? Eksempler fra Kirkens Bymisjon.

Velkommen!